Reglemente

Har du frågor kring reglementet, och inte kan hitta svaret i SR, maila: info@endurancecupen.se
 
 

9.3 Endurance

RR

Endurance betyder ”uthållighet”. Endurance-klasserna är långloppsklasser.

9.3.1 Seriekoordinator

RR

Under det år Endurance-serie körs, utser Svemo en seriekoordinator.

9.3.2 Bana

RR

Arrangemanget ska köras på av Svemo godkänd bana för roadracing, eller bana godkänd för Roadracing i annat land, efter överenskommelse med landets federation.

9.3.3 Supervisor och eventuell Jury

RR

Tillsätts enligt SR.

9.3.4 Tävlingsledare

RR

Tillsätts av arrangören och ska inneha giltig Svemo tävlingsledarlicens för roadracing.

9.3.5 Motorcykel

RR

Endurance (Svenska Endurance Cupen – SEC, Stafett). Alla fyrtakts motorcyklar över 500 cc. Fri trimning.

9.3.6 Klasser

RR

Svenska Endurance Cupen (SEC), Stafett. I SEC delar teamets förare på en motorcykel.

I Stafett används minst 2 och max 3 motorcyklar, samma antal som antalet förare. Transponder flyttas mellan motorcyklarna.

9.3.7 Transponder

RR

Varje team ska förse motorcykeln med egen transponder för tidtagning. Saknar team transponder kan den hyras av arrangör. Motorcykeln ska ha nummerskyltar enligt SR.

9.3.8 Framdrivning

RR

Motorcykeln får bara drivas av sin egen kraft, av förarens muskelkraft eller av naturlig gravitation.

 9.3.9 Ljud/Ljuddämpare

RR

Högsta tillåtna ljudnivå är 95 dB(A) mätt vid förbifart för samtliga klasser. För mer information se 3.1.3.

9.3.10 MC-ID CARD

RR

Samtliga tävlingsfordon ska ha ett giltigt MC-ID. Ansökan om MC-ID ska ske via blankett senast 14 dagar innan tävling och MC-ID brickan ska alltid medföras till besiktning. Mer information om MC-ID samt ansökningsblankett finns på www.svemo.se (Roadracing).

9.3.11 Max tillåten tankvolym

RR

Max tillåten tankvolym på motorcyklar i SEC är 24 liter. Max tillåten tankvolym i Stafett ska vara som original på berörd modell. Inga modifieringar av tankvolymen är tillåten.

9.3.12 Team

RR

Teamnamnet ägs av den som är lagledare. Teamet registreras i Svemo TA.

9.3.13 Licens

RR

SEC, Stafett: Årslicens gäller, Elit, Senior eller Junior.

Tillfällig licens gäller endast i Sverige. För åldersgränser samt licenser se kapitel 2 i SR.

9.3.14 Teamsammansättning

RR

Varje motorcykel körs av ett team på 2 eller 3 förare. Teamet har rätt att under säsongen använda sig av sammanlagt 5 förare per säsong. Det är fritt att välja vilka förare som kör varje enskilt lopp.

9.3.14.1

RR

Samtliga förare i teamet ska ha en armbindel med färg enligt följande:

 • Förare 1 Vit armbindel
 • Förare 2 Röd armbindel
 • Förare 3 Blå armbindel

Armbindeln ska sitta på den arm som är synlig från tidtagningen.

 9.3.15 Serieregistrering

RR

Alla lag ska registreras av seriekoordinator innan anmälan via Svemo TA kan göras.

9.3.16 Startavgift/Serieavgift

RR

Serieavgift kan bestämmas av seriekoordinator inför varje säsong. Startavgift enligt TR för respektive tävling.

9.3.17 Återbud

RR

Återbud ska lämnas till arrangören senast 48 timmar före tävlingens start. Regler för återbud ska anges i tilläggsregler för respektive deltävling. Om återbud inte lämnas äger arrangören rätt att av föraren kräva en avgift på motsvarande startavgiften.

9.3.18 Deltagande i evenemang

RR

Ett team anses ha deltagit i tävlingen efter att deltagit i minst ett träningspass.

9.3.19 Startnummer

RR

Startnummer ansöks via seriekoordinator i samband med registrering av lag.

9.3.19.1

RR

För Endurance klassen gäller svart nummerbotten med vita siffror. För Stafett-klassen valfri kombination, men ska vara tydligt läsbart. Outlines är inte tillåtet. Besiktningens bedömning gäller.

9.3.20 Krav för evenemang som körs under mörker

RR

Om ett evenemang körs under mörker gäller FIM:s reglemente för denna paragraf.

9.3.21 Schema (enligt TR för respektive arrangemang)

RR

9.3.21.1 Träningsschema/Kvalificering

RR

Kvaltiden för Endurance är 45 minuter. Samtliga teamets förare måste delta i kvalet. Visa tävlingar har inget kval, då är startordningen slutresultatet från föregående tävling, därefter efter betald tävlingsavgift.

9.3.21.2 Kvalificering

RR

Endurance, Stafett: Genomsnitt av samtliga förares bästa varvtid.

9.3.22 Startgrid

RR

Enligt kvalresultat.

9.3.23 Tillstånd att Starta

RR

Tillstånd att starta har endast team som kvalat in.

9.3.24 Tid/Distans

RR

Tid: Racet måste minimum vara 4 timmar.

Distans: Racet måste minimum vara 400 km.

9.3.25 Race i flera Heat (vid eventuell rödflaggning)

RR

För race i flera heat, är startgridden som följer:

För första heat: enlig kvalificering.

För följande heat: enligt den aktuella placeringen i racet.

9.3.26 Körtid

RR

Inbördes ordning som förarna kör är fritt. Ingen förare får köra mer än 2 timmar i ett körpass. Har förare utnyttjat sin maximala körtid på 2 timmar måste förare ha 1 timmes vila innan föraren får köra igen. Förarbyte får endast ske i teamets tilldelade depåplats. Om förare överskrider max körtid bestraffas teamet med 2 minuter Stop and Go.

9.3.27 Förare som kört omkull

RR

 • Förare som kört omkull ska omedelbart köra in i bandepån och ska ovillkorligen besöka medicinsk ansvarig för tillstånd att fortsätta delta i racet.
 • Om förare fortsätter tävla utan att gå i depå efter omkullkörning bestraffas teamet med 2 min Stop and Go.
 • Fortsätter förare köra till målflagg uppnås bestraffas teamet med 10 minuter tidstillägg
 • Teamets övriga förare kan fortsätta racet så snart förare eller motorcykel som varit omkull tagit sig in i bandepå.

9.3.28 Bestraffning under Race

RR

Om bestraffning delas ut under race ska teamet meddelas om detta.

 9.3.29 Depåstopp

RR

Varje team ska märka ut sin depåplats med startnummer. Justeringar, reparationer och förarbyte är endast tillåtet i respektive teams depåplats.

9.3.30 Stopp på banan

RR

 • Vid stopp på banan måste föraren omedelbart flytta motorcykeln i säkerhet så föraren inte är till hinder för andra förare.
 • Föraren får reparera motorcykeln med det denne har tillgängligt.
 • Om föraren vill ta den tillbaka till depån får denne skjuta motorcykeln i färdriktning.
 • För att snabbare nå depån är det tillåtet att ta genvägar.
 • Vid stopp framför depån är det tillåtet att skjuta in motorcykeln mot färdriktningen genom depåutfarten.
 • Det är tillåtet för förare att ta hjälp av funktionär för att starta motorcykeln.

9.3.31 Byte av delar

RR

Under tävling är det tillåtet att byta ut delar på motorcykeln, undantaget ram och motorblock.

9.3.32 Neutralisering av Race

RR

Tävlingsledaren reserverar sig rätten att när som helst använda Code 50 under träning och tävling för att neutralisera ett lopp. Reglemente för Code 50 gäller, se SR punkt 9.3.48.

9.3.33 Tankning/Tankdepå

RR

Tankning får endast ske på särskilt av arrangör anvisat område.

 • I anvisat tankområde ska en ruta märkas upp med måtten 3 x 2 meter.
 • Vid tankning får endast förare, 1 spillvakt och 1 tankningspersonal befinna sig inom denna ruta. Brandpersonal ska stå beredd omedelbart utanför denna ruta med brandsläckare redo för brandbekämpning.
 • Tankpersonal och spillvakt ska ha flamsäkra kläder, handskar och balaklava.
 • Brandsläckaren ska vara kontrollerad och godkänd, godkännandet får ej vara äldre än ett år.
 • Tankutrustning ska vara slutna och så beskaffad att bensinspill undviks.
 • Miljömatta ska användas vid tankning.
 • Tankutrustning får ej vara trycksatt.
 • Tankutrustning och bensindunkar ska vara märkta med teamets nummer.
 • Varje team får endast ha bränsle för en tankning i tankdepån.
 • Används snabbtanklock av återfjädrande typ, får ej tankfoam användas.
 • Motorcykel ska stå på stöd vid tankning.
 • Förare får ej sitta på motorcykeln vid tankning.
 • Förare får tanka iklädd i skinnställ, hjälm och handskar.

9.3.34 Bränsledepå

RR

Arrangör ska iordningställa en bränsledepå i anslutning till tankdepån för teamen att ställa sitt bränsle i. Tankutrustning får ej fyllas på i bandepån/boxar, detta ska göras i tankdepån.

9.3.35 Startprocedur

RR

 • I det fall race körs i flera heat används samma startprocedur i samtliga heat.
 • 10 minuter före start öppnas bandepåutfarten för sighting lap.
 • 5 minuter före start stängs bandepån. Förare som då inte hunnit ut får starta från bandepå.
 • På gridden ställs motorcyklarna upp diagonalt 45 graders linje med 2 meters lucka vid kanten med motorn avstängd. Varje motorcykel hålls av en assistent. Föraren ställer sig på motsatt sida av banan. Start sker med ljus eller flagga (specificeras i TR).
 • Start: Förare springer över till sin motorcykel. Föraren ska själv starta sin motorcykel, ingen assistans är tillåten. Om förare inte kan starta sin motorcykel kan Tävlingsledaren med hjälp av grön flagga tillåta assistans med att skjuta igång motorcykeln så snart Tävlingsledaren bedömer det säkert.

9.3.36 Stop & Go Procedur

RR

 • Förare som får Stop & Go under race ska stanna i Stop & Go area.
 • Motorcykeln ska stå helt still och stängas av.
 • Var Stop & Go area är beläget ska anges i ”TR”.
 • Förare måste respektera hastighetsbegränsningen i bandepån (50km/h).
 • Vid överträdelse av hastighetsbegränsning repeteras Stop & Go. Vid en 2:e överträdelse visas svart flagg.
 • Efter att Teamet meddelats, visas Stop & Go skylt med startnummer vid huvudpostering. Har förare inte tagit Stop & Go efter att skylten visats i 3 varv visas svart flagg.
 • För varje ytterligare varv föraren passerar svartflaggan ökas Stop & Go med 1 minut.
 • Om mer än en förare har Stop & Go genomförs bestraffningen en i taget baserat på kvaltiden. Snabbaste team först.
 • En förare som har Stop & Go får ha en mekaniker till assistans i Stop & Go area. Det är absolut förbjudet för föraren att stanna i bandepån (förutom i Stop & Go area) under Stop & Go, ett stopp medför ett nytt Stop & Go.
 • I de fall arrangören inte har kunnat verkställa Stop & Go före tävlingens slut blir teamet belagt med två varvs avdrag.

9.3.37 Beteende under träning och tävling

RR

Beteende under träning och tävling Förare måste:

 • respektera flaggsignaler, ljussignaler (om sådana används) och skyltar.
 • köra på ett sådant sätt att de inte utsätter medtävlande och deltagare för fara.
 • alltid vara medveten om vad som står i reglementet.

Om förare har för avsikt att bryta träningen/tävlingen ska motorcykeln parkeras på säkert ställe anvisat av funktionär, om föraren har problem med sin motorcykel ska den inte köras tillbaka till bandepån.

 • Tävlingsledning ska snarast meddelas om teamets avsikt att bryta träningen/tävlingen.
 • Förare som sakta tar sig tillbaka till bandepå ska försäkra sig om att göra det så långt ifrån raceline som möjligt.
 • Förare får inte köra eller skjuta motorcykeln mot färdriktning, varken på bana eller i bandepå utan att det sker under övervakning av funktionär.

9.3.38 Bestraffning

RR

Överträdelse av hastighetsbegränsning i bandepå under träning

2 min. Stop & Go

Överträdelse av hastighetsbegränsning i bandepå under tävling samt vid Code 50

2 min. Stop & Go

Omkörning under gulflagg

2 min. Stop & Go

Bensinspill och oaktsamhet vid tankning

2 min. Stop & Go

Mekande och förarbyte vid tankning

2 min. Stop & Go

Överskridande av ljudnivå 95dB(A)

2 min. Stop & Go

För upprepade överträdelser av ljudnivån fördubblas Stop & Go tiden, (vid 3 st överträdelser utesluts teamet)

4-8 min

Om en Stop & Go bestraffning inte har kunnat genomföras innan målgång medför det 2 varvs avdrag.

 9.3.39 Avslut av Race och Resultat

RR

 9.3.40.1 Race över distans

RR

För race med angiven distans ska de 10 sista varven räknas ner på tavla vid start och mål.

9.3.40.2 Race över tid

RR

Om ej klocka finns vid huvudpostering som räknar ner Racetiden ska de sista 10 minuterna räknas ner med tavla. Målflaggning sker när ledaren fullbordat tiden. När målflaggan visas stängs bandepån med röd flagga eller rött ljus. Det är inte längre tillåtet för förare att lämna bandepån och köra ut på banan. Om ledare ligger nära en varvning av medtävlare ska blåflagg visas i samband med målflaggning.

9.3.41 Målgång

RR

Resultat baseras på ordningen förare passerar mållinjen och antalet fullbordade varv. För att anses ha gått i mål måste förare passera mållinje på banan, (inte i bandepån). Mållinje måste passeras senast 4 minuter efter vinnaren och föraren måste vara i kontakt med sin motorcykel.

9.3.42 Resultatlista

RR

Resultatlista ska innehålla följande information:

 • Teamets namn.
 • Startnummer.
 • Fabrikat på motorcykel.
 • Antal fullbordade varv.
 • Anmälare.

9.3.43 För tidigt avslutat Heat

RR

9.3.43.1 Rödflaggning av race

RR

Tävlingsledare äger rätt att stoppa tävling på grund av väder och andra orsaker.

9.3.43.2 Mindre än 3 varv

RR

Om 3 varv eller mindre har genomförts, sker omstart av hela tävlingen för samtliga förare inom 30 minuter från det att tävling stoppats. Alla team får starta. Motorcykel får repareras eller bytas. Om inte omstart kan tillämpas ogiltigförklaras tävlingen.

9.3.43.3 Mer än 3 varv
RR
Om fler än 3 varv men mindre än 2/3 av distansen körts tillämpas omstart och tävlingen delas i två heat. Ny startuppställning sker efter aktuellt resultat på varvet innan tävlingen bröts. Den sammanlagda tiden från båda heaten avgör placering. Alla Team får starta som inte tidigare meddelat att de brutit tävlingen. Det är inte tillåtet att utföra arbeten på motorcyklarna, det är däremot tillåtet att montera däckvärmare. Alla motorcyklar ska stå i ”Parc Fermé”, även de som är i depå för tankning, däckbyte eller reparation. Kan inte motorcykeln flyttas ska den bevakas av funktionär. Om ej omstart kan tillämpas delas halva poäng ut. Det är tillåtet att montera däckvärmare på motorcykeln som befinner sig i parc fermé.

9.3.43.4 Mer än 2/3

RR

Ett heat som stoppas efter det att den ledande föraren fullbordat minst 2/3 av distansen räknas som genomförd med resultat enligt ställningen förarna emellan då de sista gången passerade mållinjen.

9.3.44 Omstart av avbrutet Heat

RR

9.3.44.1 Tid för omstart

RR

Om omstart sker ska det göras snarast möjligt, förutsatt att banans kondition tillåter det. Så snart förarna återvänt till bandepån ska Tävlingsledaren meddela ny starttid, omstart bör ske inom 30 minuter efter att rödflagg visats.

9.3.44.2 Ny startuppställning

RR

Ny startuppställning ska presenteras för teamen innan omstart får ske.

9.3.45 Efterkontroll

RR

Tävlingsledare, supervisor och av Svemo utsedd tekniker kan besluta om efterkontroll av motorcykeln.

9.3.46 Poängberäkning

RR

Poäng beräknas enligt följande för Endurance (SEC, Stafett):
Startpoäng: Start från grid = 2 poäng. =1 poäng
Målpoäng = Racets längd i hela timmar, förutsatt att man tagit målflagg.     Racepoäng: 1 poäng per fullföljd timme ute på banan

Målpoäng: 1 poäng

Placeringspoäng: Placering i race enligt följande:

1:a 25 poäng

5:e 11 poäng

9:e 7 poäng

13:e 3 poäng

2:a 20 poäng

6:e 10 poäng

10:e 6 poäng

14:e 2 poäng

3:e 16 poäng

7:e 9 poäng

11:e 5 poäng

15:e 1 poäng

4:e 13 poäng

8:e 8 poäng

12:e 4 poäng

 

9.3.47 Priser

RR

Priser Endurance (SEC, Stafett): 3 plaketter pokaler till respektive team på platserna 1 – 3 i de 2 olika klasserna. Totalt 6 platser.

Priser Stafett: 3 Plaketter till respektive team på platserna 4-5. Totalt 2 platser

Serieseger berättigar till inteckning i vandringspokal, som utdelas i samband med årets sista race. Denna pokal återlämnas till seriekoordinator innan nästkommande års sista tävling. 5 inteckningar i vandringspriset medför att man får behålla pokalen permanent.

9.3.48 Code 50

RR

 • Code 50 signaleras från samtliga posteringar samtidigt, antingen via flaggning eller skylt, vilket meddelas på förarmöte.
 • Code 50 innebär att de tävlande sänker hastigheten till 50 km/h, utan att tvärnita.
 • Vid överträdelse av hastigheten under Code 50 bestraffas laget med 2 min stop & go, alternativt tillrättavisning vid mindre överträdelse.
 • När Code 50 upphör signaleras det via grön flagga samtidigt på samtliga posteringar.
 • Under Code 50 är det förbjudet att göra en ride-through genom depån.
 • Som ride-through defineras att köra genom bandepån utan att stanna.
 • Under Code 50 är det inte möjligt att ta eventuella bestraffningar, som Stop & Go.
 • I övrigt är det tillåtet att byta förare, tanka, göra reguljära depåstopp.